HONDASHI- DASHI NO MOTO BON ITO FLAVORED SOUP STOCK (SHIMAYA) 1KG/TEM